Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Efekty projektów konkursowych

Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16  Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Beneficjent: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Miasto Łódź

Tytuł projektu: Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym

Program nauczania: E.1 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

Program nauczania: E.2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

Program nauczania: E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Program nauczania: E.4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Program nauczania: E.5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

Program nauczania: E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

Program nauczania: E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Program nauczania: E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Program nauczania: E.9 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

Program nauczania: E.10 Montaż,uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

Program nauczania: E.11 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

Program nauczania: E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Program nauczania: E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Program nauczania: E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Program nauczania: E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

Program nauczania: E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

Program nauczania: E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Program nauczania: E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Program nauczania: E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Program nauczania: E.21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Program nauczania: E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

Program nauczania: E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Program nauczania: E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Program nauczania: E.25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

Program nauczania: E.26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Program nauczania: E.28 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych

Program nauczania: E.29 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

Program nauczania: E.30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

Program nauczania: E.31 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

Beneficjent: Gmina Miasta Toruń/Centrum Kształcenia Ustawicznego

Tytuł projektu: Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T – turystyczno-gastronomicznym

Program nauczania: T.1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Program nauczania: T.2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Program nauczania: T.3 Produkcja wyrobów piekarskich

Program nauczania: T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych

Program nauczania: T.5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Program nauczania: T.6 Sporządzanie potraw i napojów

Program nauczania: T.7 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

Program nauczania: T.8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Program nauczania: T.9 Wykonywanie usług kelnerskich

Program nauczania: T.10 Organizacja usług gastronomicznych

Program nauczania: T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Program nauczania: T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Program nauczania: T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Program nauczania: T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Program nauczania: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych T.15

Program nauczania: T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Program nauczania: T.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Program nauczania: T.18 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

Beneficjent: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Tytuł projektu: Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego 

Program nauczania: A.14 Realizacja procesów introligatorskich

Program nauczania: A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych

Program nauczania: A.18 Prowadzenie sprzedaży

Program nauczania: A.20 Rejestracja i obróbka obrazu

Program nauczania: A.21 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Program nauczania: A.22 Prowadzenie działalności handlowej

Program nauczania: A.24 Wykonywanie prac biurowych

Program nauczania: A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Program nauczania: A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Program nauczania: A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Program nauczania: A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu

Program nauczania: A.29 Obsługa klientów i kontrahentów

Program nauczania: A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Program nauczania: A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Program nauczania: A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Program nauczania: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Program nauczania: A.36 Prowadzenie rachunkowości

Program nauczania: A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Program nauczania: A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

Program nauczania: A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Program nauczania: A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

Program nauczania: A.55 Drukowanie cyfrowe

Program nauczania: A.57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

Program nauczania: A.58 Przetwórstwo wytworów papierniczych

Program nauczania: A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum

Program nauczania: A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych

Program nauczania: A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Program nauczania: A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

Program nauczania: A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

Program nauczania: A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Program nauczania: A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego

Program nauczania: A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Program nauczania: A.72 Obsługa operacyjna portu lotniczego

Program nauczania: A.73 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej